head_banner

Önümler

Galvanizli fotoelektrik önümleri

gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda kompaniýamyzda möhür basmak, kesmek, kebşirlemek we galvanizlemek üçin birnäçe enjam bar, gyzgyn galvanizli C-şöhleleri, U-şöhleleri, ýaýyň birleşdirijileri, bazalary, ýer bölekleri, öňünden jaýlanan bölekler, briketler we beýleki önümler we ş.m. köp sanly galvanizli polat bölümleri, galvanizli polat turbalary, galvanizli birikdirijileri we gün fotoelektrik kysymlary üçin beýleki önümleri satmak we kompaniýamyz ýylyň dowamynda ýeterlik önümlere eýe bolup, çyzgylara laýyklykda fotowoltaik kysmatlaryň doly toplumyny gaýtadan işläp we öndürip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häzirki wagtda kompaniýamyzda möhür basmak, kesmek, kebşirlemek we galvanizlemek üçin birnäçe enjam bar, gyzgyn galvanizli C-şöhleleri, U-şöhleleri, ýaýyň birleşdirijileri, bazalary, ýer bölekleri, öňünden jaýlanan bölekler, briketler we beýleki önümler we ş.m. köp sanly galvanizli polat bölümleri, galvanizli polat turbalary, galvanizli birikdirijileri we gün fotoelektrik kysymlary üçin beýleki önümleri satmak we kompaniýamyz ýylyň dowamynda ýeterlik önümlere eýe bolup, çyzgylara laýyklykda fotowoltaik kysmatlaryň doly toplumyny gaýtadan işläp we öndürip biler. Kompaniýamyz dürli fotoelektrik kysymly gurnama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, gaýtadan işlemegi özleşdirmek, günüň doly toplumyny kabul etmek üçin galvanizli C şöhleleri, alýumin garyndy briketleri, galvanizli boltlar, kafel çeňňekleri, reňkli polat gysgyçlar we beýleki önümleri satýar. fotowoltaik ýaý

Önümleriň aşakdaky artykmaçlyklary bar

1 、 Gowy sazlanylýan, garnituralar profiliň islendik bölegine birikdirilip, ýaýyň ulgamynyň sazlanyşyny ýokarlandyryp bolýar.

2, ýeňil agram we ýokary güýç, önümi saýlamak ** polat yzygiderli urmak, deşik dizaýn ylmy, ýagny poladyň mehaniki güýjüni saklamak we agramyny azaltmak.

3 product Önüm güýçli poslama garşylykly, 30 ýyllap poslamazdan adaty açyk howada gyzgyn galvanizli.

Fotowoltaik energiýa öndürmek, gün şöhlesiniň energiýasyny göni elektrik toguna öwürmek üçin gün öýjüklerini ulanyp, fotoelektrik effekt prinsipine esaslanýar. Özbaşdak ulanylýandygyna ýa-da tor bilen birikdirilendigine garamazdan, fotowoltaik energiýa öndüriji ulgam esasan gün panellerinden (modullardan), gözegçilik edijilerden we inwertorlardan durýar, olar esasan elektron böleklerinden durýar we mehaniki bölekleri öz içine almaýar, şonuň üçin fotoelektrik energiýa öndüriji enjamlar gaty arassalanan, ygtybarly, durnukly we uzak ömürli, gurmak we goldamak aňsat. Teoriýa boýunça, fotoelektrik energiýasyny öndürmek tehnologiýasy, kosmos gämisinden öý hojalygyna, megawatt elektrik stansiýalaryndan oýunjaklara çenli güýç talap edýän islendik ýagdaýda ulanylyp bilner, fotoelektrik güýji hemme ýerde. Içerki kristal kremniý öýjükleriniň netijeliligi takmynan 10-13%, şuňa meňzeş daşary ýurt önümleriniň öndürijiligi bolsa 12-14% töweregi. Bir ýa-da birnäçe gün öýjüklerinden emele gelen gün paneline fotowoltaik modul diýilýär.

1
2

Programma ýerleri

I. Ulanyjy gün energiýasy: (1) 10-100W aralygyndaky kiçi elektrik üpjünçiligi, platolar, adalar, çopan ýerleri, serhetýaka postlary we yşyklandyryş, telewizor ýaly elektrik we beýleki harby we raýat durmuşy ýaly uzak ýerlerde ulanylýar. , ýazgylar we ş.m .; (2) 3-5KW maşgala üçek seti bilen birikdirilen elektrik öndürmek ulgamy; (3) fotowoltaik suw nasosy: çuň guýyny içmek we elektriksiz ýerlerde suwarmak.

II. maýak çyralary, ulag / demir ýol signal çyralary, ýol duýduryşy / bellik çyralary, köçe çyralary, belentlikdäki päsgelçilik çyralary, awtoulag ýoly / demir ýol simsiz telefon kabinalary, gözegçilik edilmedik ýol çalşygy elektrik üpjünçiligi we ş.m.

III. aragatnaşyk / aragatnaşyk meýdany: gün gözegçilik edilmedik mikrotolkun relý stansiýasy, süýümli optiki kabel hyzmat ediş stansiýasy, ýaýlym / aragatnaşyk / peýjing elektrik üpjünçiligi ulgamy; oba daşaýjy telefon fotowoltaik ulgamy, kiçi aragatnaşyk enjamy, esgerler üçin GPS elektrik üpjünçiligi we ş.m.

IV. nebit, deňiz, meteorologiýa ýatagy: nebit turbalary we suw howdany derwezeleri katodiki gorag gün energiýasy ulgamy, nebit buraw platformasynyň ömri we adatdan daşary ýagdaý güýji, deňiz kesgitleýiş enjamlary, meteorologiýa / gidrologiki gözegçilik enjamlary we ş.m.

V. Öý çyralary we çyralar elektrik üpjünçiligi: bag çyralary, köçe lampalary, göçme lampalar, kemping lampalary, gezelenç çyralary, balyk çyralary, gara çyralar, rezin kesýän lampalar, energiýa tygşytlaýjy lampalar we ş.m.

VI. fotowoltaik elektrik bekedi: 10KW-50MW garaşsyz fotoelektrik stansiýasy, sahna (dizel) goşmaça elektrik bekedi, dürli awtoulag duralgasynyň zarýad bekedi we ş.m.

VII. gün arhitekturasy gün energiýasy öndürmek we gurluşyk materiallary bilen birleşdirilip, kuwwatyň öz-özüni üpjün etmek üçin uly binalaryň geljegini geljekdäki esasy ugur bolup durýar.

VIII. beýleki ugurlar şulary öz içine alýar: (1) we awtoulag goldawy: gün awtoulaglary / elektrik ulaglary, batareýany zarýad beriş enjamlary, awtoulag kondisioneri, howa çalşygy janköýerleri, sowuk içgiler gutusy we ş.m .; (2) gün wodorody we ýangyç öýjükleriniň dikeldiş energiýasy ulgamy; (3) süýjediji enjamlaryň elektrik üpjünçiligi; (4) hemra, kosmos gämisi, kosmos gün elektrik stansiýasy we ş.m.

3
4

  • Öňki:
  • Indiki: