head_banner

Önümler

Galvanizli güýç burç diňi turbasy diňi

gysga düşündiriş:

Gyzgyn çüwdürimli galvanizli burç prosesi: Burç duzlamak → ýuwmak → çümdüriji kömekçi örtük erginini → guratmagy gyzdyrmak → asma örtük → sowatmak → passiwasiýa → arassalamak → üweýiş → gyzgyn dip galvanizasiýa tamamlandy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzgyn çüwdürimli galvanizli burç prosesi: Burç duzlamak → ýuwmak → çümdüriji kömekçi örtük erginini → guratmagy gyzdyrmak → asma örtük → sowatmak → passiwasiýa → arassalamak → üweýiş → gyzgyn dip galvanizasiýa tamamlandy. Galvanizli gatlagyň galvanizli gatlagy birmeňzeş galyňlykda, 30-50-e çenli, ygtybarlylygy bilen. Galvanizli gatlak polat bilen metallurgiki taýdan baglanyşdyrylýar we poladyň bir bölegine öwrülýär, şonuň üçin galvanizli gatlagyň galvanizli gatlagynyň berkligi has ygtybarlydyr.

1
2

Üstünlikleri

1. Pes gaýtadan işlemegiň bahasy: posuň öňüni almak üçin gyzgyn galvanizasiýa bahasy beýleki boýag örtüklerinden has pesdir.

2. Çydamly: Gyzgyn görnüşli galvanizli burçlar ýalpyldawuk ýüzüne, birmeňzeş sink örtügine, syzmagyna, dammagyna, güýçli ýelmeşmegine we ýokary poslama garşylygy bar. Şäherara ýakyn ýerlerde, adaty gyzgyn galvanizli posdan goramak galyňlygy 50 ýyldan gowrak wagtlap abatlanylman saklanyp bilner; Şäherde ýa-da deňiz kenarlarynda adaty gyzgyn galvanizli pos gorag gatlagy 20 ýyllap abatlanman saklanyp bilner.

3. Gowy ygtybarlylyk: galvanizli gatlak polat bilen metallurgiki baglanyşykda bolup, poladyň bir bölegine öwrülýär, şonuň üçin örtügiň berkligi has ygtybarlydyr.

4, örtügiň berkligi: galvanizli gatlak daşamak we ulanmak wagtynda mehaniki zeperlere çydap bilýän ýörite metallurgiýa gurluşyny emele getirýär.

5. Giňişleýin gorag: örtülen bölekleriň her bölegi sink bilen örtülip bilner, hatda depressiýalarda, ýiti burçlarda we gizlin ýerlerde.

6. Wagt we zähmet tygşytlylygy: galvanizasiýa prosesi beýleki örtük gurluşyk usullaryndan has çaltdyr we gurlandan soň saýtda boýamak üçin zerur wagtdan gaça durýar.

3

  • Öňki:
  • Indiki: