head_banner

Önümler

Grid polat gurluşy Hytaýda öndürildi

gysga düşündiriş:

Polat çarçuwanyň gurluşy polat gurluşynyň bir görnüşi we polat gurluşynyň şol bir görnüşine degişlidir. Steelöne polat çarçuwanyň gurluşy bilen polat gurluşynyň arasyndaky tapawut, baglanyşyk, polat materiallary we gurluş görnüşi we gurluş ulgamy bilen baglanyşyklydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat çarçuwanyň gurluşy polat gurluşynyň bir görnüşi we polat gurluşynyň şol bir görnüşine degişlidir. Steelöne polat çarçuwanyň gurluşy bilen polat gurluşynyň arasyndaky tapawut, baglanyşyk, polat materiallary we gurluş görnüşi we gurluş ulgamy bilen baglanyşyklydyr.

Steel-frame-mesh-structure-1
Steel-frame-mesh-structure-2

Ilki bilen birikdiriş usulyndan.
1, tor gurluşy düwünleri, adatça boltlar bilen aýdyňlaşdyrylýar.
2. Polat düwünleri, adatça kebşirlemek bilen gaty bogunlar hasaplanýar.

Ikinjiden, materiallary we formalary ulanmakdan.
1 、 Polat gurluşy polatdan ýasalan materialdan
2, gözenek gurluş görnüşinden
Polatdan ýasalan çarçuwalar, alýumin garyndy mesh çarçuwasy we ş.m. bolup biler, ýöne iş ýüzünde polatdan ýasalan çarçuwalar köplenç ulanylýar.
Polatdan ýasalan çarçuwadan başga-da polat çarçuwasy, polat portal çarçuwasy we polat gurluşynyň beýleki görnüşleri hem bar.

Üçünjiden, gurluş ulgamy taýdan.
1. Polatdan ýasalan çarçuwalar kosmos gurluşy ulgamydyr we hasaplamada umumy güýç we giňişlik deformasiýasy göz öňünde tutulmalydyr.
2. Polat truss, bir taraplaýyn güýç gurluşy bolan tekizlik polat trussyna meňzeýär, uçardaky güýç we durnuklylyk hasaplanylsa, uçaryň daşyndaky durnuklylyk esasan ýaýlara we berkitmelere daýanýar. Tor gabygynyň gurluşynyň artykmaçlyklary
Tor gabygynyň gurluşy tor ýaly gabyk gurluşy ýa-da egrilen tor gurluşy, görnüşi gabyk, düzümi gözenege meňzeýär, örtülen gabyk, şeýle hem gabyk görnüşli mesh.
A, tor gabygynyň gurluşynyň aýratynlyklary
(1) Tor gabygynyň gurluşynyň çybyklary esasan eksenel güýji göterýär, strukturanyň içki güýji paýlanyşy birmeňzeş we stresiň ululygy az, şonuň üçin ol maddy güýjüň doly oýnap bilýär.
2 polat gurluşyny dinamiki kontrast, ýeňil we garaňky kontrast, wirtual kontrast, binagärlik gözelligi we organiki kombinasiýanyň gurluş gözelligi bilen, binanyň daşky gurşaw bilen utgaşmagy has aňsat bolar ýaly.

Steel-frame-mesh-structure-3
Steel-frame-mesh-structure-4

3 hil taýdan derňemek üçin.
4 inçe gabykly gurluşa meňzeýär. Şol bir wagtyň özünde zawod öndürmek we ýerinde gurnamak üçin amatly we gurluş we gurluşyk usulyndaky tekiz gözenek gurluşy ýaly artykmaçlyga eýe.

Umuman aýdanyňda, bir gatly gabyk kiçi we orta aralyk üçin (köplenç 40 metrden aşakda) we uly aralyk üçin iki gatly gabykda ulanylyp bilner. Bir gatlakly gabygyň has az çybyklary, ýeňil agramy, ýönekeý düwünleri we amatly gurluşy sebäpli has gowy tehniki we ykdysady görkezijiler bar, ýöne bir gatly gabygyň daşky berkligi we durnuklylygy pes we dürli faktorlar içki güýje aç-açan täsir eder we gurluşyň deformasiýasy, şonuň üçin gurluş çybyklarynyň ýerleşdirilmegine, üçek materiallaryny saýlamaga, hasaplama tertibini kesgitlemäge, gurluş çärelerini durmuşa geçirmäge we gurluşyň gurulmagyna we gurulmagyna üns berilmelidir. Iki gatly tor gabygy belli bir egilme pursatyna çydap bilýär we ýokary durnuklylyga we ýük güýjüne eýe. Haçan-da üçek yşyklandyryş, ses, U-ton we ş.m. ýaly dürli enjamlary we turbalary gurmaly bolanda, iki gatly mesh saýlamak giňişligi doly, amatly potolok ýa-da potolok gurluşy, ykdysady we ýerlikli, iki gatly ulanyp biler. dürli gabyklara görä tor gabygy, nokatlaryň deň galyňlygy we üýtgeýän galyňlygy bar.


  • Öňki:
  • Indiki: