head_banner

Önümler

Iň ýokary polat gurluş zawody

gysga düşündiriş:

Polat gurluş zawody has köp ulanylyşda we henizem has güýçli, sebäbi binanyň polat gurluşy, şonuň üçin polat çarçuwaly gurluş zawody has amatly bolar we adaty binalardan tapawutlylykda gaty çeýe bolup biler. Bu ýer


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat gurluş zawody has köp ulanylyşda we henizem has güýçli, sebäbi binanyň polat gurluşy, şonuň üçin polat çarçuwaly gurluş zawody has amatly bolar we adaty binalardan tapawutlylykda gaty çeýe bolup biler. bu ýer, şonuň üçin köp ýeriň ulanylmagy zawodyň, ammaryň we beýleki ýerleriň uly meýdanyna ulanylyp bilner. Zawodyň gowy polat gurluşy köp artykmaçlykdyr.

1
2

Polat gurluşy zawodyň aýratynlyklary

1, ýokary maddy güýç, öz ýeňil agramy
Polat ýokary berklige we çeýeligiň ýokary modulyna eýe. Beton we agaç bilen deňeşdirilende, onuň dykyzlygy we hasyllylygynyň gatnaşygy birneme pes, şeýlelik bilen ownuk kesiş bölekleriniň, ýeňil agramly, daşamak we gurnamak aňsat, uly aralyk üçin amatly, polat gurluşy beýikligi, agyr ýük göteriji gurluşy.

2, polat berkligi, oňat plastikligi, birmeňzeş material, ýokary gurluş ygtybarlylygy
Gowy seýsmiki öndürijilikli täsir we dinamiki ýükleri götermek üçin amatly. Polat içerki gurama birmeňzeş, izotrop birmeňzeş beden. Polat gurluşynyň hakyky işleýşi hasaplama teoriýasyna has laýyk gelýär. Şonuň üçin polat gurluşynyň ygtybarlylygy ýokarydyr.

3 steel Polat gurluşyny öndürmek we gurnamak mehanizasiýasynyň ýokary derejesi
Polatdan ýasalan bölekleri zawodda öndürmek we ýerinde ýygnamak aňsat. Polat gurluş bölekleriniň zawodda mehanizirlenen önümçiligi ýokary takyklyga, ýokary öndürijilige, çalt gurnalan we gysga gurluşyk döwrüne eýe. Polat gurluşy iň ösen gurluşdyr.

4 steel Polat gurluşynyň gowy möhürlenmegi
Kebşirlenen gurluş doly möhürlenip bilinýändigi sebäpli, ýokary gazly gämilere, uly nebit howuzlaryna, basyş turbalaryna we ş.m. gowy gaz we suw berkligi bilen ýasalyp bilner.

5 、 Polat gurluşy ýylylyga çydamly we oda çydamly däl
Temperatura 150 below-dan pes bolanda poladyň tebigaty gaty az üýtgeýär. Şonuň üçin polat gurluşy gyzgyn ussahana üçin amatly, ýöne gurluşyň üstü takmynan 150 heat ýylylyk radiasiýasyna sezewar bolanda, ony goramak üçin ýylylyk izolýasiýa plastinkasy ulanylmaly. Temperatura 300 ℃ -400 when bolanda. Polat güýji we çeýeligiň moduly ep-esli azalýar we temperatura 600 around töweregi bolanda poladyň güýji nola öwrülýär. Fireangyna garşy aýratyn zerurlyklary bolan binalarda polat gurluşy, ýangyna garşylyk derejesini ýokarlandyrmak üçin oda çydamly materiallar bilen goralmalydyr.

6polat gurluşlaryň poslama garşylygy
Esasanam çyglylyk we poslaýjy serişde gurşawynda poslamak we poslamak aňsat. Adatça polat desgalar poslanmaly, galvanizlenmeli ýa-da reňklenmeli we yzygiderli saklanmaly. Deňiz suwundaky deňiz platformasynyň gurluşy üçin poslamagyň öňüni almak üçin "sink blok anodiki gorag" ýaly ýörite çäreler görülmeli.

7 、 Az uglerod, energiýa tygşytlaýjy, ýaşyl, gaýtadan ulanylýar
Polat desgalary sökmek gurluşyk galyndylaryny diýen ýaly öndürmez we polat gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki: