head_banner

Önümler

Hytaýda awtoulag garawuly ýasaldy

gysga düşündiriş:

Awtoýol garawullary adaty sowukdan ýasalan polat önümleridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tolkun şekilli garawul giriş

Tolkun şekilli garawul gaty we çeýe, çakyşma energiýasyny siňdirmek üçin güýçli ukybyna, gözüň induksiýa funksiýasyna gowy, awtoulag ýolunyň görnüşi, owadan görnüşi, zeperini çalyşmak aňsat. Beton garawuldan has köp tolkunly garawul belli bir geçirijilige eýe, şol bir wagtyň özünde in engineeringenerçilik çykdajylarynyň birneme pes bolmagy, ýoluň we çölüň, gar ýerleriniň ýokary estetiki talaplary üçin ulanylyp bilner.

Highway Guardrail -1
Highway-Guardrail--2

Tolkun goragçylarynyň hereket ýörelgesi

Gasynlanan şöhle garawul, ýarym gaty garawulyň esasy görnüşi, üznüksiz gurluşyň esasy sütüni bilen bölünen we goldanýan gasynlanan polat garawul plastinkasy. Çaknyşyk energiýasyny siňdirmek üçin toprak bazasyny, sütünini, şöhläniň deformasiýasyny ulanýar we gaçýan ulagy ugruň üýtgemegine, adaty syýahat ugruna, ulagyň ýoldan çykmagynyň öňüni alýar. Ulagy we ýolagçylary goramak üçin heläkçilik sebäpli ýitgini azaldyň. Gasynlanan şöhle gorag polaty we çeýe, çakyşma energiýasyny siňdirmek üçin güýçli ukybyna, görüş induksiýasynyň gowy çyzygyna eýe, ýoluň görnüşi, owadan görnüşi bilen utgaşdyrylyp bilner, kiçijik radius egrilerinde ulanylyp bilner, zyýany çalyşmak aňsat. Dar merkezi bölüjide birleşdirilen tolkun şekilli şöhle gorag serişdesi ulanylyp bilner. Daşardan ýoldan (köprüden) geçýän ulaglar üçin bölümiň çynlakaý netijelerine sebäp bolup biler, tolkun şekilli şöhläni goramagy saýlap biler.

Tolkun goragçylygynyň artykmaçlyklary

Tolkun şekilli garawul gowy täsir garşylygy, arzan bahasy, uzak ömri, poslama garşy öndürijiligi, howpsuzlygy bar. Has ýokary, ýaşyl, aňsat we çalt gurnamak we beýleki artykmaçlyklar. Magistral tolkun şekilli garawul plastinka materialy poslama garşy bejermek arkaly ýokary hilli polat plastinka.

Highway Guardrail -3

  • Öňki:
  • Indiki: