head_banner

Önümler

Şäher gurluşygy galvanizli önümler

gysga düşündiriş:

Hemmämiziň bilşimiz ýaly şäher häkimliginiň garawullary esasan pyýada we ulag sürýän ulaglaryň howpsuzlygyny goramak üçin awtoulag garawuly diýlip hem atlandyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hemmämiziň bilşimiz ýaly şäher häkimliginiň garawullary esasan pyýada we ulag sürýän ulaglaryň howpsuzlygyny goramak üçin awtoulag garawuly diýlip hem atlandyrylýar. Şonuň üçin pyýadalaryň we ulaglaryň howpsuzlygyny has gowy goramak üçin şäher ýol garawulynyň gurluşygynda nämä üns bermeli?

1
2

Ilki bilen dizaýn gurluşyna berk laýyklykda.
Theer boýunça şäher garawul dizaýny ýerlikli we ygtybarly, gurluşyk dizaýn çyzgylaryna laýyk bolmaly. Gurluşygyň takyklygyny üpjün etmek üçin ilki markeriň merkezi çyzykda ýerleşişini kesgitläp bilersiňiz, soňra meýdanyň takyklygyny üpjün etmek üçin ýoluň iki gapdalyndan ölçäp bilersiňiz, soňra bolsa garawulyň ýerleşýän ýerini takyk belläp bilersiňiz.

Garawul toruny döretmek
Garawul kysymynyň gurluşygynyň gidişini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin, ýoluň iki gapdalyndaky diwar ýaýynyň iki gapdalynda gaty bir çukur gazyp bilersiňiz, garawul bolsa ýere çyzyk bilen birikdirilip bilner. goldawyň ygtybarlylygy.

3
Building Industry Galvanized Products (4)

Şäher garawuly, poslama garşy gyzgyn galvanizli bejergini kabul edýär
1. Beýleki örtükleriň bahasy gyzgyn galvanizli antirust örtüginden has ýokary.
2. Şäherde ýa-da kenarýaka sebitlerde gyzgyn galvanizasiýa 20 ýyllap tehniki hyzmat etmezden saklanyp bilner. Şäheriň daşynda, adaty boýagdan has çydamly 50 ýyldan gowrak ömrüni saklap bilýär.
3. Galvanizli örtük metallurgiki taýdan polata birikdirilýär we polatyň bir bölegi bolýar, gyzgyn galvanizli örtügiň berkligini has ygtybarly edýär.
4. Gyzgyn galvanizleýjiniň metallurgiki örtügi has çydamly we daşamak we ulanmak arkaly ýetirilen zyýana çydap bilýär.
5. Gyzgyn suwly galvanizasiýa prosesini goramak has giňişleýin bolup, her bölegi galvanizlenmäge mümkinçilik berýär.
6. Beýleki örtükleri galvanizlemekden has kyn we wagt we zähmet tygşytlamaz.
7. Gyzgyn çeňňek galvanizasiýa, beýleki örtüklere garanyňda has amatly wizual gözden geçirmäge ýa-da päsgelçiliksiz örtük galyňlyk ölçeglerine mümkinçilik berýär.
8. Umuman alanyňda, gyzgyn galvanizasiýa prosesi ýokary mehanizasiýa edilip, zawodda berk gözegçilikde saklanyp bilner. Netijede, gyzgyn usulda galvanizirlemegiň başlangyç bahasy beýleki usullardan has pesdir.

Şäher häkimliginiň garawullaryny oturtmak we ulanmak hakykatdanam garawulyň hyzmat ediş möhletine täsir eder, ýerlikli gurnama şäher garawulyny işledip biler, bu gün şäher häkimliginiň garawulyny nädip gurmalydygyna düşüneris.
1. Zawodda şäher gözegçiligi, diňe sargyt talaplaryna laýyklykda gurulmaly. Önümler diňe sütüniň polat asma böleginden soň gurluşyk meýdançasyna eltilmeli we degişli bölümleriň talaplaryna laýyklykda bolup biler.
2. Esasy sazlamany tamamlandan soň, şäher gorag gullugy ýörite boltlar bilen birin-birin birikdirilmelidir.
3. Şäher häkimliginiň garawulynyň ýeliň zyýanly hereketine garşy durmagy üçin ýer içerki giňelme boltlary bilen birleşdirilmelidir.


  • Öňki:
  • Indiki: