head_banner

Habarlar

 • Pizhou şäheriniň häkimi we ýolbaşçylary Xuzhou Keju Lixin zawodyna baryp gördüler

  2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda irden Pizhou şäheriniň häkimi we ýolbaşçylary Xuzhou Keju Lixin zawodyna baryp gördüler we baş müdir Gao myhman toparyny mähirli kabul etdi.Häkim, zawodymyzyň ussahanasynyň gurşawyny we howpsuzlyk çärelerini gözden geçirdi;barlady we gu ...
  Koprak oka
 • Gün PV ýaýy

  Gün PV kysymy, gün panellerini gün PV energiýa ulgamyna ýerleşdirmek, oturtmak we düzeltmek üçin döredilen ýörite ýaý.Umumy materiallar alýumin garyndysy, uglerod polat we poslamaýan polatdyr.Gün goldaw ulgamy bilen baglanyşykly önümleriň materialy uglerod polatdan we poslamaýan ...
  Koprak oka
 • Galvanizli inedördül turba saklanyşy barada gyzgyn bilim

  1. Amatly ýeri we ammary saýlaň gal Galvanizli inedördül turbanyň saklanýan ýeri ýa-da arassa ammary, päsgelçiliksiz zeýkeş turbalary bilen arassa we tertipli ýerde saýlanmaly we zäherli gazlara ýa-da tüsse döredýän zawodlardan we magdanlardan gaça durmaly.Ot-çöpleri we ähli hapalary arassalamaly ...
  Koprak oka
 • Önüm prosesi näme?

  işlemek Iş bölegi → peselmek → suw ýuwmak → duzlamak → suw ýuwmak → çözüji kömekçi çümdürmek → guratmak we gyzdyrmak → gyzgyn galvanizasiýa → gutarmak → sowatmak → passiwasiýa → ýuwmak → guratmak → barlag (1) Himiki zaýalanmak ýa-da suw esasly metal. peselýän arassa ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn örtük we sowuk örtük standarty näme?

  Sowuk örtük ”ikisi hem“ elektroplatirlemek ”, ýagny elektroliz arkaly sink duzunyň ergini, şonuň üçin demir ionlary we sink ionlaryny çalyşmak şöhlelenmesi, umuman aýdylanda, gyzdyrmazdan, sinkiň mukdaryny gaty az gurşap alýar. pos.Haçan t ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polatdan örtülen ak posuň öňüni nädip almaly

  Steelüsti bejermek polat plastinka önümçiliginde ulanylýar.Galvanizli polat plastinka sink gatlagynyň üstünde inçe film döretmek üçin hrom kislotasynyň erginine batyrylýar.Hromat filmi birneme döwülse-de, arakesmedäki hromat suwda erär ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polat örtük hakda bilýärsiňizmi?

  Gyzgyn çeňňek galvanizli polat plastinka, şeýle hem gyzgyn galvanizli polat plastinka diýlip hem atlandyrylýar, pes uglerod polat tekiz barlardan we keseligine we dikligine kebşirlenen egrilen inedördül polatdan ýasalan gözenege meňzeýär.Gyzgyn batan galvanizli polat plastinka güýçli täsir garşylygy, poslama garşy güýçli ...
  Koprak oka
 • Sink polat garawullaryň we beýleki garawullaryň deňeşdirilen artykmaçlyklary

  Sink polat garawul, sink erginli materialyň dürli bölekler üçin ulanylmagyny aňladýar, dürli funksional diwar demirleri bilen, soňundan ýokary * dereje, ýokary gatylyk, ajaýyp görnüş, artykmaçlyklara eýe bolan elektrostatik pürküji gatlak bilen bejerilýär. reňk we ş.m., ...
  Koprak oka
 • Pan tokly skafing gurluşyk barlag standartlary

  Soket görnüşli tokly polat turba skafing, öz-özüni gulplamak taslamasy bilen polat turba skafiniň täze görnüşidir, adaty berkidiji görnüşi üýtgedip gurmak bilen deňeşdirilende, dikeldişde we sökmekde ep-esli gowulaşma, ygtybarlylyk, tygşytlamak we energiýa .. .
  Koprak oka
 • Tohum saýlanda nämä üns bermeli?

  Gurluşyk pudagy * harytlara mätäç, önüm satýan satyjylar, adatça, önümiň özüne çekijidigini aýdýarlar, şonuň üçin köp gurluşykçy bahany * amatly, harytlar we * ýokary hilli önümler satyn almak isleýär, şeýlelik bilen kepeniň döremegine sebäp bolýar. berkidiji satuw pudagy bäsleşýär ...
  Koprak oka
 • Şäher häkimliginiň garawullarynyň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Aýratynlyklary 1, munisipal garawul owadan we amaly aýratynlyklara eýedir.2, önümi gurmak aňsat, dürli şäher binalary, ýollardan peýdalanmak üçin amatly.3, munisipal garawul häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda meşhur izolýasiýa garawullaryndan biridir.Esasan meýdan izolýasiýasy zo ...
  Koprak oka