head_banner

Habarlar

prosesi
Iş bölegi → peselmek → suw ýuwmak → duzlamak → suw ýuwmak → örtüji erginleri ýuwmak, guratmak we gyzdyrmak → gyzgyn galvanizasiýa → gutarmak → sowatmak → passiwasiýa → ýuwmak → guratmak → barlag
(1) peselmek
Himiki zaýalanmak ýa-da suw esasly metal zaýalaýjy arassalaýjy serişde, iş bölegi suw bilen doly çyglanýança peselmek üçin ulanylyp bilner.
(2) Duzlamak
H2SO4 15%, tiourea 0,1%, 40 ~ 60 ℃ ýa-da HCl 20%, geksametilenetetramin 1 ~ 3g / L, 20 ~ 40 with bilen duzlanyp bilner. Poslama inhibitorynyň goşulmagy, matrisanyň aşa poslamagynyň öňüni alyp biler we demir matrisanyň wodorod siňdirişini azaldyp biler. Gowşak peselmek we duzlamak bejergileri örtügiň gowy ýelmeşmegine, sink gatlagynyň ýa-da sink gatlagynyň gabygynyň döremegine sebäp bolar.
(3) Çümdüriliş akymy
Baglaýjy serişde hökmünde hem bellidir, örtük gatlagy bilen substratyň arasyndaky baglanyşygy güýçlendirmek üçin suwa çümdürilmezden ozal iş bölegini işjeň saklap biler. NH4Cl 15% ~ 25%, ZnCl2 2,5% ~ 3,5%, 55 ~ 65 ℃, 5 ~ 10min. NH4Cl üýtgemesini azaltmak üçin gliserini ýerlikli goşup bolýar.
(4) Guramak we gyzdyrmak
Çümdüriş örtügi wagtynda temperaturanyň düýpgöter ýokarlanmagy sebäpli iş böleginiň deformasiýasynyň öňüni almak we galyndy çyglylygy aýyrmak, sink suwuklygynyň partlamagyna sebäp bolýan sink partlamasynyň öňüni almak üçin, gyzdyrmak adatça 120-180 ° C.
(5) Gyzgyn çeňňek galvanizasiýa
Sink ergininiň temperaturasyna, suwa çümýän wagtyna we iş böleginiň sink ergininden çykarylýan tizligine gözegçilik etmek zerurdyr. Temperatura gaty pes, sink suwuklygynyň suwuklygy pes, örtük galyň we deň däl, sarkma öndürmek aňsat we daşky görnüşi pes; temperatura ýokary, sink suwuklygynyň suwuklygy gowy, sink suwuklygy iş böleginden aýrylmak aňsat, egrem-bugram hadysalary azalýar. Güýçli, inçe örtük, oňat görnüş, ýokary öndürijilik; şeýle-de bolsa, temperatura gaty ýokary bolsa, iş bölegi we sink küýzesi agyr zaýalanar we köp mukdarda sink drosy öndüriler, bu bolsa sinkiň gatlagynyň hiline täsir eder we köp mukdarda sink sarp eder. Şol bir temperaturada suwa çümdürmegiň örtügi uzyn we örtük gatlagy galyň. Dürli temperaturada şol bir galyňlyk talap edilende, ýokary temperatura çümdürmek üçin köp wagt gerek. Iş böleginiň ýokary temperatura deformasiýasynyň öňüni almak we demir ýitgisi sebäpli ýüze çykýan sink drosyny azaltmak üçin umumy öndüriji 450 ~ 470 ℃, 0,5 ~ 1.5min kabul edýär. Käbir zawodlar uly iş bölekleri we demir guýmak üçin has ýokary temperaturany ulanýarlar, ýöne demir ýitgileriniň temperatura derejesinden gaça durýarlar. Pes temperaturada gyzgyn suw bilen örtülen erginiň suwuklygyny ýokarlandyrmak, örtügiň gaty galyň bolmagynyň öňüni almak we örtügiň daşky görnüşini gowulandyrmak üçin köplenç sap alýuminiň 0.01% -den 0.02% -e çenli goşulýar. Alýumin köp mukdarda az mukdarda goşulmalydyr.
(6) gutarmak
Plastinadan soň iş bölegini gutarmak, esasan, silkmek ýa-da el bilen ulanmak arkaly ýerüsti sink we sink düwünlerini aýyrmakdyr.
(7) Passiwasiýa
Maksat, iş böleginiň üstündäki atmosfera poslama garşylygy gowulandyrmak, ak posuň görünmegini azaltmak ýa-da uzaltmak, örtügiň gowy görnüşini saklamak. Olaryň hemmesi Na2Cr2O7 80 ~ 100g / L, kükürt kislotasy 3 ~ 4ml / L ýaly hromat bilen passiwdir.
(8) Sowatmak
Adatça suw bilen sowadylýar, ýöne sowuklama we kiçelmek sebäpli iş böleginiň, esasanam guýma matrisanyň ýarylmagynyň öňüni almak üçin temperatura gaty pes bolmaly däldir.
(9) Barlag
Örtügiň daşky görnüşi açyk, jikme-jik, egrem-bugram bolmazdan. Galyňlygy barlamak örtügiň galyňlygyny ölçäp biler, usul birneme ýönekeý. Örtügiň galyňlygyny sink ýeliminiň mukdaryny öwürmek arkaly hem alyp bolýar. Baglaýyş güýji egilme pressasy bilen egilip bilner we nusga 90-180 ° -de egilmelidir we örtügiň ýarylmagy ýa-da gabygy bolmaly däldir. Şeýle hem agyr çekiç bilen urup synap bolýar.
2. Gyzgyn batan galvanizli gatlak emele getiriş prosesi Gyzgyn batan galvanizli gatlak emele geliş prosesi, demir matrisa bilen daşarky arassa sink gatlagynyň arasynda demir-sink erginini emele getirmek prosesi. Demir-sink garyndysy gatlagy gyzgyn galvanizasiýa wagtynda iş böleginiň üstünde emele gelýär. Demir we arassa sink gatlagy gowy birleşdirilip, prosesi ýönekeý düşündirip bolar: demir iş bölegi eredilen sink bilen çümdürilende, interfeýsde sink we alfa demiriň (bedeniň ýadrosy) gaty ergini emele gelýär. Bu, esasy metal demirdäki sink atomlaryny gaty ýagdaýda eritmek arkaly emele gelen kristal. Iki metal atom birleşdirildi we atomlaryň arasyndaky çekiş gaty az. Şonuň üçin sink gaty erginde doýgunlyga ýetende, sink bilen demiriň iki element atomy biri-birine ýaýraýar we demir matrisa ýaýradylan (ýa-da aralaşan) sink atomlary matrisa panjarasyna geçýär we kem-kemden garyndy emele getirýär. demir we ýaýramak Eredilen sinkdäki demir we sink, sink drossy diýlip atlandyrylýan gyzgyn galvanizli gazanyň düýbüne çümýän FeZn13 intermetal birleşmesini emele getirýär. Iş bölegi sink çümdüriliş ergininden aýrylanda, üstünde altyburç kristal bolan arassa sink gatlagy emele gelýär. Onuň demir düzümi 0,003% -den köp däl.
Üçünjiden, gyzgyn galvanizli gatlagyň goraýjy öndürijiligi Elektro-galvanizli gatlagyň galyňlygy adatça 5-15μm, gyzgyn galvanizli gatlak adatça 65μm-den, hatda 100μm-den ýokarydyr. Gyzgyn çeňňek galvaniziniň oňat örtügi, dykyz örtügi we organiki goşulmalary ýok. Hemmämiziň bilşimiz ýaly sinkiň atmosfera garşy poslama mehanizmi mehaniki goragy we elektrokimiki goragy öz içine alýar. Atmosfera poslama şertlerinde sink gatlagynyň üstünde belli bir derejede sinkiň poslamagyny haýalladyp bilýän ZnO, Zn (OH) 2 we esasy sink karbonat gorag filmleri bar. Gorag filmi (ak pos hem diýilýär) zaýalanýar we täze film emele gelýär. Sink gatlagy çynlakaý zaýalananda we demir matrisa howp abananda, sink matrisa üçin elektrokimiki gorag döreder. Sinkiň adaty potensialy -0.76V, demiriň adaty potensialy -0.44V. Sink we demir mikrobateriýany emele getirende, sink anod hökmünde erär. Katod hökmünde goralýar. Elbetde, gyzgyn galvanizasiýa elektro-galvanizasiýa garanyňda esasy demir demirlere atmosfera poslama garşylygy has gowudyr.
Dördünjiden, galvanizasiýa wagtynda sink külüniň we sink şlaklarynyň emele gelişine gözegçilik
Sink kül we sink drosslary diňe bir sink çümdüriliş gatlagynyň hiline çynlakaý täsir etmän, örtügiň gödek bolmagyna we sink düwünleriniň döremegine sebäp bolýar. Mundan başga-da, gyzgyn galvanizirlemegiň bahasy ep-esli ýokarlanýar. Adatça, sink sarp edilişi 1 tonna iş üçin 80-120kg bolýar. Sink kül we dross çynlakaý bolsa, sink sarp edilişi 140-200 kg çenli bolar. Sink uglerodyna gözegçilik etmek, esasan, temperaturany gözegçilikde saklamak we sink suwuk ýeriniň okislenmegi netijesinde öndürilýän galyndylary azaltmakdyr. Käbir içerki öndürijiler çydamly gum, kömür kül we ş.m. ulanýarlar Daşary ýurtlar pes ýylylyk geçirijiligi, ýokary ereýän nokady, pes agyrlyk güýji we keramiki ýa-da aýna şarlary ulanýarlar, bu ýylylyk ýitgisini azaldyp we okislenmäniň öňüni alyp biler. Bu topy iş bölegi bilen iteklemek aňsat we iş bölegine ýapyşmaýar. Ters täsiri. Sink suwuklygynda sink drosynyň emele gelmegi üçin, esasan, sink suwuklygynda erän demir düzümi bu temperaturada ergininden ýokary bolanda emele gelýän gaty pes suwuklygy bolan sink-demir garyndysydyr. Sink drosyndaky sink düzümi 95% -e çenli bolup biler, bu bolsa gyzgyn galvanizasiýa edýär. Sinkiň ýokary bahasynyň açary. Sink suwuklygyndaky demiriň ereýän egrisinden erän demiriň mukdarynyň, ýagny demir ýitgisiniň mukdarynyň dürli temperaturada we dürli saklaýyş wagtlarynda tapawutlydygyny görmek bolýar. 500 ° C töwereginde demir ýitgisi, çyzykly gatnaşykda diýen ýaly ýyladyş we wagt saklamak bilen ep-esli ýokarlanýar. 480 ~ 510 range diapazonyň aşagynda ýa-da ýokarsynda demir ýitgisi wagtyň geçmegi bilen haýal ýokarlanýar. Şonuň üçin adamlar 480 ~ 510 mal zyýanly dargamak zonasyna jaň edýärler. Bu temperatura aralygynda, sink suwuklygy iş bölegini we sink küýzesini iň çynlakaý poslaýar. Temperatura 560 above-dan ýokary bolanda demir ýitgisi ep-esli ýokarlanar we temperatura 660 above-dan ýokary bolanda sink demir matrisa weýran eder. . Şonuň üçin örtük häzirki wagtda 450-480 ° C we 520-560 ° C iki sebitde amala aşyrylýar.
5. Sink drossynyň mukdaryna gözegçilik
Sink drosyny azaltmak üçin, demir ergininiň faktorlaryny azaltmak bilen başlamaly sink erginindäki demir düzümini azaltmak zerur:
AtingGaplamak we ýylylygy tygşytlamak demir eremegiň iň ýokary meýdanyndan gaça durmalydyr, ýagny 480 ~ 510 at işlemez.
Possible Mümkin boldugyça sink gazanyň materialy uglerod we pes kremniýli polat plitalar bilen kebşirlenmeli. Uglerodyň ýokary mukdary demir suwuklygyň sink suwuklygy bilen poslamagyny çaltlaşdyrar we ýokary kremniniň düzümi demiriň sink suwuklygy bilen poslamagyna kömek edip biler. Häzirki wagtda 08F ýokary hilli uglerod polat plitalary ulanylýar. Uglerodyň düzümi 0.087% (0.05% ~ 0.11%), kremniniň düzümi ≤0.03%, düzüminde nikeliň we demiriň poslamagynyň öňüni alyp biljek nikel we hrom ýaly elementler bar. Ordinaryönekeý uglerod polatdan peýdalanmaň, ýogsam sink sarp edilişi köp bolar we sink gazanyň ömri gysga bolar. Şeýle hem sink ereýän tanky ýasamak üçin kremniy karbidini ulanmak teklip edildi, demir ýitgisini çözüp bilýär, ýöne modellemek prosesi hem bir mesele.
Sl Şlaklary ýygy-ýygydan aýyrmak. Sink şlaklaryny sink suwuklygyndan aýyrmak üçin ilki bilen temperaturanyň ýokary çägine çykarylýar, soňra bolsa sink şlaklary tankyň düýbüne çümýär we soňra alynýar. bir çemçe. Sink suwuklygyna düşýän örtükli bölekler hem wagtynda halas edilmelidir.
TheGaplaýyş serişdesindäki demiriň iş bölegi bilen sink tankyna getirilmeginiň öňüni almak zerurdyr. Gyzyl-goňur demir saklaýan birleşme, örtük serişdesi belli bir wagt ulanylanda emele geler we ony yzygiderli süzmeli. Örtükleýjiniň pH bahasyny 5 töweregi saklamak has gowudyr.
The Örtük ergininde 0,01% -den az alýumin drossyň emele gelmegini çaltlaşdyrar. Alýumininiň mukdary diňe bir sink ergininiň suwuklygyny ýokarlandyrman, örtügiň ýagtylygyny ýokarlandyrman, eýsem sink drosyny we sink tozanyny azaltmaga hem kömek eder. Suwuklygyň üstünde ýüzýän az mukdarda alýuminiý okislenmäni azaltmak üçin peýdalydyr we örtügiň hiline aşa köp täsir edip, menek kemçiliklerine sebäp bolýar.
Partlama partlamanyň we ýerli gyzgynlygyň öňüni almak üçin ýyladyş we ýyladyş birmeňzeş bolmaly.

6


Iş wagty: 30-2021-nji sentýabr