head_banner

Habarlar

Galvanizli polat tabak, gyzdyrylan galvanizli polat hökmünde hem bellidir tabak, pes uglerod polat tekiz barlardan we keseligine we dikligine kebşirlenen inedördül polatdan ýasalan gözenege meňzeş gurluşyk materialydyr. Galvanizli polattabak güýçli täsir garşylygy, güýçli poslama garşylygy we agyr ýük göterijiligi, owadan we owadan, şäher häkimliginiň ýol bazasynda we polat platformasynyň gurluşyk taslamalarynda has ýokary öndürijilige eýe. Costokary çykdajyly öndürijilikli galvanizli polatdyrtabak köne we täze ýol ýataklarynyň çukur ýollaryny asfaltlamak boýunça gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.

Galvanizli poladyň üstü tabak ýörite gyzdyryjy galvanizasiýa bejergisi bilen bejerilýär we himiki we fiziki aýratynlyklary durnukly we howa we mikrob poslama bilen aňsat okislenmeýär. Çukuryň ýükleniş güýjüni ep-esli ýokarlandyryp biler. Apseykylmagynyň öňüni alýar. Galvanizli polattabak 3 sm tekiz polat aralygy bilen has uly täsir garşylygy bar we uly aralyk amplitudasy bar. Hyzmat möhleti näçe uzyn bolsa, köplenç 40 - 50 ýyl aralygynda. Galvanizli polattabak Zyýan ýok bolsa, polatdan ýasalan ajaýyp gurluş we ýük göteriji platforma.

Galvanizli polat tabak ýük tekiz tekizliklerden we çyzykly çyzyklardan ýasalýar we belli bir aralykda dokalýar, asyl plastinkany ýasamak üçin ýokary basyşly garşylykly kebşirleýji enjamda kebşirlenýär we soňra kesmek, kesmek, açmak, gaplamak we beýleki amallar bilen gaýtadan işlenýär. müşderileriň talap edişi ýaly taýýar önümler.

Galvanizli poladyň görnüşleri tabak.

Galvanizli polat tabak basyş bilen kebşirlenen gyzgyn galvanizli polatdan bölünýär tabak we basyş gulplanan galvanizli polatdan gulplanýar tabak önümçilik prosesine laýyklykda; gyzgyn galvanizli poladyň daşky görnüşitabak diş şekilli gyzgyn bugly polatdan bölünýär tabak, tekiz gyzgyn galvanizli polat tabak, I görnüşli gyzgyn galvanizli polat tabak we birleşdirilen gyzgyn galvanizli polat tabak.

 

n5


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr