head_banner

Habarlar

Steelüsti bejermek polat önümçiliginde ulanylýar tabak. Galvanizli polattabak sink gatlagynyň üstünde inçe film döretmek üçin hrom kislotasynyň erginine batyrylýar. Hromat filmi birneme döwülse-de, arakesmäniň golaýyndaky hromat suwda erär we arakesmede ýygnanar we täze film döreder. Bu ak posuň döremeginiň öňüni alýar. Galvanizli polata ýag çalyňtabak howa bilen sinkiň arasynda göni aragatnaşygyň öňüni almak. Oilagyň poladyň üstünden süpürilmelidigini hemişe unutmaňtabak surat çekmezden ozal. Galvanizli polat bolsatabak reňklemek üçin ulanylmaly, ony * iýilen deri bilen bejermek mümkin. * Iýilenler galvanizli poladyň ýüzüne yzygiderli ýapyşarlartabakboýagyň ýapyşmagy üçin oňat ýer açjak ýumşak, gözenekli ýer emele getirýär.

Galvanizli polat tabak önümçilikden soň gowy şemalladylýan ýerde saklanmalydyr. Ora-da ýokary çyglylyk möwsüminde kondensatyň we sowuk bilen ýylylygyň arasyndaky tapawudyň öňüni almak üçin guradyjy ýa-da guradyjy peç ulanyň. Bu wagt Wan suwa çümdürilip bilinmez. Çyg ýa-da suw bilen çygly bolsa, ony guratmaly, bukjany bolsa fanaty ulanyp açyp, guradyp bolýar. Gowy şemalladylýan ýerde saklanýar, eger sowuk bilen ýylylygyň arasyndaky temperatura tapawudy, çygdan gaça durmaly ýerinde aňsat bolýar.

(1) Poslamaýan polat tabak üstüni inçe film emele getirmek, şeýlelik bilen ýumşak gözenekli gurluş emele getirmek, boýag sepmek işiniň ýüzüni tekizlemek ýaly käbir ýerüsti bejergileri etmek.

(2) Poslamaýan polady goýuň tabak salkyn we şemalladylýan ýerde çyglylykdan we ýagyşdan gaça duruň, zerur bolsa ýerüsti gorag çäreleri görülip bilner.

 

n6


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr