head_banner

Habarlar

Soket görnüşli tokly polat turba skaflary, öz-özüni gulplamak taslamasy bilen polat turba skafiniň täze görnüşidir, adaty berkidiji görnüşi üýtgedip gurmak bilen deňeşdirilende, dikeldiş we sökmek netijeliliginde ep-esli gowulaşma, ygtybarlylyk, tygşytlamak we energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.

Şeýle-de bolsa, rozetka görnüşli plastinka tokly polat turbalaryň gurluşygynyň hem öz synag standartlary bar, bu gün has köp zat öwreneris.

Ilki bilen, rozetka görnüşli polat turbalary barlamak we baha bermek häzirki önümçilik standartyna “gurluşyk rozetka görnüşli polat turba skafing * tehniki aýratynlyklary” JGJ231 düzgünlerine laýyk gelmelidir.

Ikinjiden, rozetka görnüşli polat turba skafiniň kepillik taslamalaryna göz aýlamak we baha bermek aşakdakylary öz içine alýar: gurluşyk programmasy, çarçuwanyň binýady, çarçuwanyň durnuklylygy, çyzgy sazlamalary, skaf, gowşuryş we kabul etmek.

Umumy zatlar şulary öz içine alýar: çarçuwany goramak, hasany birikdirmek, komponent materialy, giriş.

Soket görnüşli tokly polat turba skafiniň dikeldiş beýikligi 24 m-den köp bolmaly däldir.

Üçünjiden, rozetka görnüşli polat turba skafiniň kepillik taslamasyna göz aýlamak we baha bermek aşakdaky düzgünlere laýyk gelmelidir.

 

(A), gurluşyk maksatnamasy

Gurluşyk ýörite gurluşyk meýilnamalaryna taýyn bolmaly, gurluş dizaýny hasaplanmaly; ýörite gurluşyk meýilnamalaryna laýyklykda gözden geçirilmeli we tassyklanmaly.

Tekstiň gurluşynyň meýilnamasynyň umumy beýikligini, beýikligini, bölüm çyzgysyny çyzyň

n3

(II), dik polýusyň düýbi

Maksatnamanyň talaplaryna laýyklykda beýiklikleriň düýbi tekizlener we gysylýar we zeýkeş çäreleri görülýär.

Belentlikleriň aşagyndaky topragyň düýbi we sazlanylýan binýady, spesifikasiýanyň talaplaryna laýyk gelmelidir.

Çarçuwanyň uzynlygyna we transvers süpüriş çybyklary spesifikasiýa talaplaryna laýyklykda kesgitlener.

Sütüniň düýbüni sazlap boljak esas goýmaly, polýusyň aşaky böleginde hem goýup bolýar, pad plastinkasynyň uzynlygy 2 aralykdan az bolmaly däldir.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr