head_banner

Habarlar

Aýratynlyklary

1, şäher garawulynyň owadan we amaly aýratynlyklary bar.

2, önümi gurmak aňsat, dürli şäher binalary, ýollardan peýdalanmak üçin amatly.

3, munisipal garawul häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda meşhur izolýasiýa garawullaryndan biridir. Esasan meýdan izolýasiýa zonasy, şäher in engineeringenerçilik izolýasiýa zolagy, bag goraghanasy üçin ulanylýar. Seýilgähleriň, gazonlaryň, haýwanat baglarynyň, howuzlaryň we kölleriň, ýollaryň we izolýasiýa we gorag meýdançalarynyň şäher gurluşygy; myhmanhanalar, myhmanhanalar, super *, gorag we bezeg ýerleri.

 

Ulany

Şäher häkimligi, şäher taslamalarynda, ýollarda, zawodlarda, ösüş zolaklarynda, bag meýdançalarynda we beýleki howpsuzlyk ýerlerinde * gorag we bezeg gözelligi * giňden ulanylýar; jemgyýetde, howluda-da ulanylyp bilner, 8-nji däl, onuň tekiz çyzyklary, ýönekeý we owadan, baý häzirki zaman atmosferasy, şonuň üçin jemgyýetiň reňki, howly ýalpyldawuk bolsun, ýokary hilli döwürler bilen * goýmasyn. Önümleri owadan we gaty, poslama garşy gowy, ýönekeý gurnama, aňsat tehniki hyzmat etmek, arassalamak aňsat, tygşytly we amaly, tehniki hyzmatdan, owadan gurluşdan we daşky gurşaw bilen gowy utgaşmakdan ybarat. * Şäher daşky gurşaw in engineeringenerçilik önümleriniň gözelligi!

n1


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr