head_banner

Habarlar

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda irden

Pizhou şäheriniň häkimi we ýolbaşçylary Xuzhou Keju Lixin zawodyna baryp gördüler we baş müdir Gao myhman toparyny mähirli kabul etdi.Häkim, zawodymyzyň ussahanasynyň gurşawyny we howpsuzlyk çärelerini gözden geçirdi;zawodymyzy dolandyrmak, zawod gurşawy, ussahananyň önümçilik howpsuzlygy we ş.m. barlady we ýol görkezdi.

微信图片_20211230092018

 

Häkim, jenap Gao bilen bilelikde zawodymyzyň iş ussahanasyna baryp gördi.

 

微信图片_20211230092023

 

Jenap Gao zawodymyzyň önümçilik ýagdaýy, işçileriň howpsuz önümçilik işi, galvanizasiýa prosesi we ş.m. jikme-jik tanyşdyrdy.

微信图片_20211230092027 微信图片_20211230092033

Bu döwürde ýolbaşçylar zawodymyzyň önümçiliginiň we önümçiliginiň hiline ýokary baha berdiler we Keju Lixiniň önümleri barada tassyklaýandyklaryny we ynandyrýandyklaryny aýtdylar.Howpsuzlyk önümçiliginiň jogapkärçilik ulgamyny döretmek we kämilleşdirmek, howpsuzlyk önümçiliginiň jogapkär temasyny anyklamak we howpsuzlyk önümçiligine hemişe üns bermek zerurdyr.Işgärler üçin howpsuzlyk okuwyny has-da güýçlendirmek, howpsuz önümçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak we adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak ukybyny ýokarlandyrmak zerurdyr.

微信图片_20211230092037 微信图片_20211230092041

Relevanthli degişli bölümler howpsuzlyk howpuny derňemek we bejermek işini güýçlendirmeli, gizlin howplary düýpli öwrenmeli we howpsuz önümçiligi yzygiderli optimizirlemeli.

微信图片_20211230092044


Iş wagty: 30-2021-nji dekabry