head_banner

Habarlar

Sink polat garawul, sink erginli materialyň dürli bölekler üçin ulanylmagyny aňladýar, dürli funksional çitimler bilen, soňundan ýokary * dereje, ýokary gatylyk, nepis görnüş, artykmaçlyklara eýe bolan elektrostatik pürküji gatlak bilen bejerilýär. reňk we ş.m. ýaşaýyş jemgyýetlerinde, zawodlarda we kollejlerde ulanylýan esasy önümlere öwrülýär, ýol hereketi we ş.m. pos, ýeke reňk. Adaty garawulyň kemçiliklerini çözmek üçin sink polat balkon garawuly ** we bahasy * ortaça garawul materiallarynyň alternatiw önümleriniň adaty görnüşine öwrülýär.

.

.

(3), Şu * jyns: size amatly *, ygtybarly * platforma üpjün etmek üçin uzaklyga, bezeg gözelligine göz aýlaň.

.

. aladalar.

Amaly we bezeg önümleri, maşgala jaýlary, howlular, * däl, kärhanalar, edaralar, häkimlikler, diwar diwaryň daşyndaky seýilgähler üçin ulanylyp bilner. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Önümler güýçli poslama garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, çyglylygy we ýylylyga çydamlylygy, pes binýady talaplary, uzak ömri, ýaşyl we daşky gurşawy goraýan gyzgyn sink polatdan ýasalýar. Önümleriň beýikligine we inine zerurlyk boýunça önümler düzülip bilner. Şeýle hem, islegiňize görä laýyk reňk saýlap bilersiňiz.

n4


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr