head_banner

Habarlar

Sowuk örtük ”ikisi hem“ elektroplatirlemek ”, ýagny elektroliz arkaly sink duzunyň ergini, şonuň üçin demir ionlary we sink ionlaryny çalyşmak şöhlelenmesi, umuman aýdylanda, gyzdyrmazdan, sinkiň mukdaryny gaty az gurşap alýar. pos.

Haçan-da galvanizli poladyň galyňlygy tabak tekiz polatdan ýüklemek 5 mm-den az däl, galvanizden soň sink gatlagynyň ortaça agramy 610g / m2-den pes däl; tekiz polatdan ýüküň galyňlygy 5 mm-den pes bolanda, galvanizlenenden soň sink gatlagynyň ortaça agramy 460g / m2-den pes däldir. Gara bölekler duzlanandan soň üstündäki pos gatlagyny aýyrar, şonuň üçin galvanizlenensoň, alyjylar üns bermeli we ulanyp bilmejek tekiz poladyň galyňlygyny ýokarlandyrmaýarlar, sebäbi bu alyjy tarapyndan bellenilmelidir we a hökmünde ulanylmaly däldir. tekiz poladyň talaplara laýyk gelýändigi üçin ölçeg.

 

n7


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr