head_banner

Habarlar

 • Pizhou şäheriniň häkimi we ýolbaşçylary Xuzhou Keju Lixin zawodyna baryp gördüler

  2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda irden Pizhou şäheriniň häkimi we ýolbaşçylary Xuzhou Keju Lixin zawodyna baryp gördüler we baş müdir Gao myhman toparyny mähirli kabul etdi.Häkim, zawodymyzyň ussahanasynyň gurşawyny we howpsuzlyk çärelerini gözden geçirdi;barlady we gu ...
  Koprak oka
 • Gyzgyn örtük we sowuk örtük standarty näme?

  Sowuk örtük ”ikisi hem“ elektroplatirlemek ”, ýagny elektroliz arkaly sink duzunyň ergini, şonuň üçin demir ionlary we sink ionlaryny çalyşmak şöhlelenmesi, umuman aýdylanda, gyzdyrmazdan, sinkiň mukdaryny gaty az gurşap alýar. pos.Haçan t ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polatdan örtülen ak posuň öňüni nädip almaly

  Steelüsti bejermek polat plastinka önümçiliginde ulanylýar.Galvanizli polat plastinka sink gatlagynyň üstünde inçe film döretmek üçin hrom kislotasynyň erginine batyrylýar.Hromat filmi birneme döwülse-de, arakesmedäki hromat suwda erär ...
  Koprak oka
 • Galvanizli polat örtük hakda bilýärsiňizmi?

  Gyzgyn çeňňek galvanizli polat plastinka, şeýle hem gyzgyn galvanizli polat plastinka diýlip hem atlandyrylýar, pes uglerod polat tekiz barlardan we keseligine we dikligine kebşirlenen egrilen inedördül polatdan ýasalan gözenege meňzeýär.Gyzgyn batan galvanizli polat plastinka güýçli täsir garşylygy, poslama garşy güýçli ...
  Koprak oka
 • Şäher häkimliginiň garawullarynyň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Aýratynlyklary 1, munisipal garawul owadan we amaly aýratynlyklara eýedir.2, önümi gurmak aňsat, dürli şäher binalary, ýollardan peýdalanmak üçin amatly.3, munisipal garawul häzirki wagtda ýurtda we daşary ýurtlarda meşhur izolýasiýa garawullaryndan biridir.Esasan meýdan izolýasiýasy zo ...
  Koprak oka