head_banner

Önümler

 • Highway Guardrail Made In China

  Hytaýda awtoulag garawuly ýasaldy

  Awtoýol garawullary adaty sowukdan ýasalan polat önümleridir.

 • Hight Quality Steel Structure Plant

  Iň ýokary polat gurluş zawody

  Polat gurluş zawody has köp ulanylyşda we henizem has güýçli, sebäbi binanyň polat gurluşy, şonuň üçin polat çarçuwaly gurluş zawody has amatly bolar we adaty binalardan tapawutlylykda gaty çeýe bolup biler. Bu ýer

 • Galvanized Power Angle Tower Tube Tower

  Galvanizli güýç burç diňi turbasy diňi

  Gyzgyn çüwdürimli galvanizli burç prosesi: Burç duzlamak → ýuwmak → çümdüriji kömekçi örtük erginini → guratmagy gyzdyrmak → asma örtük → sowatmak → passiwasiýa → arassalamak → üweýiş → gyzgyn dip galvanizasiýa tamamlandy.

 • Grid Steel Structure Made In China

  Grid polat gurluşy Hytaýda öndürildi

  Polat çarçuwanyň gurluşy polat gurluşynyň bir görnüşi we polat gurluşynyň şol bir görnüşine degişlidir. Steelöne polat çarçuwanyň gurluşy bilen polat gurluşynyň arasyndaky tapawut, baglanyşyk, polat materiallary we gurluş görnüşi we gurluş ulgamy bilen baglanyşyklydyr.

 • Agriculture And Livestock Industry Galvanized Products

  Oba hojalygy we maldarçylyk senagaty galvanizli önümler

  1-Çalt we has ýumşak gurluşyk prosesi. Kebşirlemegiň hemmesi zawodda edilýär.
  2-Gurluşyk işinde diňe polat çarçuwa. Saýtda kebşirlemek ýa-da kesmek zerurlygy ýok.
  3- Iň pes öndürijilik güýji 345MPA we turbalar we purlinler üçin esasy materiallar üçin iň pes dartyş güýji 1,5MPa bolan polat çarçuwanyň berkligi we berkligi. güýji 345MPA we iň pes dartyş güýji 320MPA. inedördül metr üçin 275 gram sink örtük galvanizli ýa-da AZ150 ýa-da has gowusy.

 • Guardrail Posts (Guardrail Columns)

  Gorag ýazgylary (Gorag sütünleri)

  Garawul postlary (garawul sütünleri), garawullara goldaw hökmünde, adatça çaknyşyk ýüze çykan halatynda garawulyň işini kesgitleýär. Biziň hödürleýän garawul ýazgylarymyz, Q235, Q345 we Q355 ýaly ýokary hilli polatdan ýa-da islegleriňize görä gowy dizaýn edilen we ýasalan. Mundan başga-da, ýokary sink ýa-da PVC örtüginden gelýän pos we poslama garşylyk häsiýetleri sebäpli uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär.

 • Galvanized Guardrail Cap Supplier

  Galvanizli garawul gapagy üpjün ediji

  Ansat gurnamak üçin gapaklary, boltlary, hozlary we ofset bloklaryny goşmak bilen ýokary hilli garawul esbaplaryny öndürýäris.

 • Steel Pallet Made In China

  Hytaýda polat palet öndürildi

  Polat paletlere metal paletler ýa-da demir paletler hem diýilýär.

  Polat paletler (polat paletler) ýük götermek we harytlara aňsat girmek üçin amatlydyr. Esasan köp maksatly ýer saklamak, tekjäni saklamak we ýük intermodal daşamak, dolanyşyk we ş.m. üçin ulanylýar.

 • Galvanized Photovoltaic Products

  Galvanizli fotoelektrik önümleri

  Häzirki wagtda kompaniýamyzda möhür basmak, kesmek, kebşirlemek we galvanizlemek üçin birnäçe enjam bar, gyzgyn galvanizli C-şöhleleri, U-şöhleleri, ýaýyň birleşdirijileri, bazalary, ýer bölekleri, öňünden jaýlanan bölekler, briketler we beýleki önümler we ş.m. köp sanly galvanizli polat bölümleri, galvanizli polat turbalary, galvanizli birikdirijileri we gün fotoelektrik kysymlary üçin beýleki önümleri satmak we kompaniýamyz ýylyň dowamynda ýeterlik önümlere eýe bolup, çyzgylara laýyklykda fotowoltaik kysmatlaryň doly toplumyny gaýtadan işläp we öndürip biler.

 • Hight Quality Galvanized Cable Tray

  Iň ýokary hilli galvanizli kabel tarelkasy

  Galvanizli kabel tarelkalary gyzgyn galvanizli ýer bilen sowuk rulonly polatdan ýasalýar we tor, çukur, tarelka ýa-da merdiwan görnüşli göni böleklerden, egilen passdan, teýden, dört taraplaýyn böleklerden we ýaýly gollardan (goltuklar), kabelleri goldamak üçin ýakyn baglanyşyk bilen gurluş ulgamynyň doly adyny emele getirýän asgyçlar we ş.m.

 • Galvanized Power Substation Architecture

  Galvanizli podstansiýa arhitekturasy

  Substansiýa arhitekturasyny esasan into bölmek mümkin

  Esasy podstansiýalar, terminal podstansiýalary.

  Substansiýalary, basgançakly podstansiýalary güýçlendiriň.

 • Municipal Construction Galvanized Products

  Şäher gurluşygy galvanizli önümler

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly şäher häkimliginiň garawullary esasan pyýada we ulag sürýän ulaglaryň howpsuzlygyny goramak üçin awtoulag garawuly diýlip hem atlandyrylýar.